Liberalna etyka społeczna a niesegregacyjne kształcenie niepełnosprawnych

Wykazanie, że postulaty zawarte w międzynarodowych deklaracjach w sprawie kształcenia osób niepełnosprawnych są społecznym faktem, wyrazem dominujących dziś dążeń ludzi, a zarazem drogowskazem postępowania w sferze polityki edukacyjnej, nie zamyka problemu ich sensu. Pozostaje bowiem jeszcze otwarte pytanie o słuszność tych postulatów. Same deklaracje odnoszą się do tej kwestii w sposób niewyczerpujący, co można przynajmniej częściowo tłumaczyć charakterem tych dokumentów. Problem moralnej słuszności kształcenia segregacyjnego i niesegregacyjnego jest za to przedmiotem licznych analiz, których rezultaty opublikowano w ostatnich latach. W pracach tych można znaleźć wiele argumentów przemawiających za jedną bądź drugą opcją. Zdecydowanie trudniej napotkać wewnętrznie spójne i wystarczająco rozległe systemy pojęciowe, które pozwalałyby ważyć moc tych argumentów. Pragnąc zbudować taki system, należy w pierwszym rzędzie przypomnieć, że dylemat polegający na tym, czy osoby niepełnosprawne (lub część spośród nich) powinny być kierowane do placówek segregacyjnych jest elementem relacji między jednostką a państwem. Oprócz tego występują 52 relacje między poszczególnymi jednostkami. W obu tych typach relacji możemy domagać się urzeczywistnienia zasady sprawiedliwości, jednak zasada ta będzie miała odmienną treść, co wykazał John Rawls, w krytyce stanowiska utylitarystycznego. Autor ten dowodzi, że wiele moralnie cennych zasad działania ludzi, takich jak dobroć, współczucie czy litość nie nadaje się na regulatory działań instytucji społecznych. Celem bowiem tych instytucji nie może być dążenie do urzeczywistnienia, jakkolwiek pojmowanego, kolektywnego dobra, lecz sprawiedliwość jako bezstronność, która tworzy poszczególnym jednostkom strukturalne warunki do realizacji wysoce zindywidualizowanych wyobrażeń o tym, co jest dobre „dla mnie”.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!