Kształcenie niesegregacyjne jako konsekwencja uniwersalizacji podejścia do osób niepełnosprawnych

Zarysowana wizja źródeł legitymizacji działań instytucji społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ogólnych celów tychże działań jest bardzo często wykorzystywana jako wystarczająca do rozstrzygania o pożądanych, by nie powiedzieć koniecznych, formach organizacji ich kształcenia. Zestawienie międzynarodowych deklaracji pozwala przy tym łatwo zauważyć, że wyraźnie preferują one kształcenie niesegregacyjne. Co więcej, wraz z upływem czasu zawarte w tych dokumentach stanowiska wyraźnie się radykalizują. W myśl szóstej zasady Standardowych zasad… (1996, s. 21), poświęconej edukacji, „państwa powinny brać pod uwagę zasadę równych szans w dostępie do edukacji na poziomie podstawowym, średnim i wyższym, o charakterze integracyjnym…”. Za realizację tej zasady odpowiedzialne są naczelne władze oświatowe.
Dokument zaleca także, aby zasada integracyjnego kształcenia była traktowana jako element ogólnej polityki oświatowej, co znaczy, że powinna być respektowana w procesie stanowienia ustroju szkolnego. Standardowe zasady… dopuszczają co prawda możliwość tworzenia segregacyj- nych form kształcenia, ale o bardzo ograniczonym zasięgu. Ósmy punkt omawianej zasady wyraźnie wskazuje, że formy te nie mogą stanowić rozwiązania dominującego. Ponadto, kształcenie segregacyjne nie powinno być trwałą formą edukacji niepełnosprawnych o charakterze alternatywnym względem szkolnictwa regularnego. Jego funkcją jest „przygotowanie uczniów do nauki w ogólnym systemie szkolnym”. Rok po ukazaniu się wyżej omawianego dokumentu uchwalono Deklarację z Salamanki oraz integralnie z nią związane Wytyczne do Działań w Zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Chociaż dokumenty te są bardzo często przywoływane przez zwolenników niesegregacyjego kształcenia, to ich treść nie jest bardziej radykalna niż Standardowych zasad…

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!