Eksplozja badań porównawczych w pedagogice specjalnej

Prawdziwa eksplozja zainteresowania praktyką kształcenia niepełnosprawnych na świecie, a w konsekwencji intensyfikacja badań porównawczych w tym obszarze, miała miejsce dopiero w minionych dwóch dekadach. Najważniejszą przyczyną tego ożywienia był rozwój idei i praktyki kształcenia niesegregacyjnego. Pedagodzy specjalni dość wcześnie dostrzegli, że kształcenie niesegregacyne nie jest – używając języka polskiej dydaktyki – metodą, a zatem sposobem osiągania założonych celów, lecz nowym systemem dydaktycznym. Przez system dydaktyczny rozumie się zespół elementów, obejmujący cele ksztatcenia odpowiadające im treści, metody i środki nauczania-uczenia się, a także formy organizacyjne. Kształcenie niesegregacyjne, jako tak rozumiany system, od początku budziło liczne kontrowersje. O ich sile i charakterze świadczyć może wydarzenie, które miało miejsce podczas zjazdu wykładowców pedagogiki specjalnej niemieckiego obszaru językowego w 1981 r. W trakcie prowadzonej na zjeździe dyskusji na temat likwidacji szkół specjalnych przeciwnicy tego rozwiązania użyli określenia „włoska zaraza”, co wskazuje nie tylko na wysoki poziom zaangażowania emocjonalnego uczestników, ale i na niewłaściwy dla naukowych debat sposób postawienia problemu. Wszak pytanie czy dzieci niepełnosprawne powinny być kształcone w szkołach specjalnych, czy ogólnodostępnych – ma charakter praktyczny i znaleźć na nie odpowiedź za pomocą naukowych metod nie sposób. Jednak powszechny błąd pedagogów akademickich, polegający na przekonaniu, że jest to możliwe, zaowocował serią badań o bardzo ograniczonej jakości. Wiele spośród nich miało komparatystyczny charakter. Nadzieje bowiem na rozstrzygnięcie kontrowersji wokół kształcenia niesegregacyjnego pokładano naturalnie w analizie doświadczeń krajów, które zdecydowały się na upowszechnienie tej formy edukacji niepełnosprawnych. Szczególne zainteresowanie budziły zatem Włochy i kraje skandynawskie.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!