Co jest konieczne? Co jest możliwe?

W niniejszym rozdziale podjęto próbę zrekonstruowania najważniejszych tradycji teoretycznych, używanych w analizach dylematu, który hasłowo można określić jako segregacyjne czy niesegregacyjne kształcenie niepełnosprawnych. Tradycje te nie posiadają oczywiście statusu teorii naukowych sensu stricte. Są one raczej ogólnymi orientacjami teoretycznymi, zbiorem założeń o charakterze ontologicznym, epistemologicznym metodologicznym, które stanowią przesłanki myślenia o istniejącym dylemacie. Każda spośród nich wyrasta z określonej subdyscypliny naukowej, która istniała zanim interesujący nas dylemat został sformułowany i zyskał aktualne znaczenie. Są to odpowiednio: etyka, pedagogika specjalna i teoria szkoły. Posługiwanie się schematami myślowymi tych dyscyplin wiedzie do odmiennych sposobów konceptualizacji rzeczywistości, a także do różnych odpowiedzi na pytanie o zmianę sposobu edukacji osób niepełnosprawnych. Każdą z tych orientacji dałoby się dość łatwo ulokować w – modnych dziś w pedagogice – schematach paradygmatów nauk społecznych, przede wszystkim zaś w tym ich wymiarze, który wyznacza stosunek do zmiany edukacyjnej. Na gruncie orientacji etycznej dowodzi się, że możliwości uzasadnienia słuszności kształcenia osób niepełnosprawnych w formach segregacyjnych uległy wyczerpaniu. Ta forma edukacyjnej praktyki ma charakter dyskryminujący i z tego powodu powinna być niezwłocznie i bez wyjątków zastąpiona kształceniem niesegregacyjnym. Tak formułowanym sądom można oczywiście stawiać zarzut jednostronności. Są one bowiem wynikiem analiz, które w niewystarczającym stopniu uwzględniają złożoność samego zjawiska niepełnosprawności, uwarunkowań pedagogicznych kształcenia osób niepełnosprawnych, a w końcu prawidłowości rządzących publicznymi systemami szkolnymi. Jednocześnie trzeba przyznać, że argumentacja o charakterze etycznym jest wewnętrznie spójna, a zatem naukowo poprawna w przyjętych ramach analitycznych. Nie sposób także zakwestionować jej prawomocności, gdyż dylemat związany z wyborem formy kształcenia osób niepełnosprawnych posiada bez wątpienia wymiar etyczny.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!