Cele kształcenia niepełnosprawnych jako bariera upowszechnienia form niesegregacyjnych

Trzecią wreszcie płaszczyzną, na której ujawniają się nastawienia pedagogiki specjalnej względem kształcenia niesegregacyjnego, są oczekiwane efekty. Jest bardzo znamienne, że w obszernej i wielowątkowej literaturze poświęconej integracyjnemu kształceniu niepełnosprawnych, nie ma wyraźnej, poważnej dyskusji na temat pedagogicznie rozumianych oczekiwań względem tej formy edukacyjnej praktyki. O ile zatem zainteresowany czytelnik łatwo może odnaleźć – lepiej bądź gorzej uzasadnione – próby odpowiedzi na pytania: czy…?, w jakim zakresie…?, jak…?, a nawet dlaczego…?, o tyle może odczuć zawód, próbując dowiedzieć się po co dzieci niepełnosprawne miałyby być kształcone w formach niesegregacyjnych. Problematyka pedagogicznie rozumianych efektów tej praktyki została w znacznej mierze zmarginalizowana, a przynajmniej sfragmentaryzowana, szczególnie w tekstach pisanych z pozycji pedagogiki specjalnej. Najogólniej rzecz ujmując, można powiedzieć, że na gruncie pedagogiki specjalnej nie wypracowano specyficznego zestawu celów kształcenia, które miałyby być realizowane w niesegregacyjnych formach kształcenia. Pedagodzy specjalni bowiem, o czym była już mowa, postrzegają kształcenie niesegregacyjne jako formę organizacji kształcenia, nie zaś nowy system dydaktyczny. W konsekwencji przyjmuje się, że jest ono w pierwszym rzędzie sposobem realizacji celów wypracowanych wcześniej, niezależnie od nowej praktyki szkolnej edukacji. Ten sposób myślenia odnajdujemy w wielu wypowiedziach. Otto Lipkowski, w jednym z pierwszych polskich tekstów poświęconych problematyce kształcenia integracyjnego, pisał: „Integracja dziecka w normalnym systemie nauczania jest tylko wtedy celowa i uzasadniona, jeśli integracja szkolna ułatwi dziecku integrację społeczną, to znaczy, jeśli dziecku upośledzonemu zapewni się korzystniejsze warunki ogólnego rozwoju”.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!