Regulamin

Regulamin serwisu „e-cubatura.pl”

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług lub sprzedażą Projektów za pośrednictwem Serwisu „e-cubatura.pl”, zasady sprzedaży Projektów, funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz świadczenia pozostałych usług .

 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1) e-cubatura.pl– Lilla Ojczenasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą e-cubatura Lilla Ojczenasz, pod adresem ul. Gdańska 1, 85-005 Bydgoszcz, NIP: 554 192 12 63, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2) Regulamin– niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
  3) Serwis–serwis internetowy znajdujący się pod adresem e-cubatura.pl umożliwiający m.in. :
  a) zakup wybranego gotowego Projektu z bazy prezentowanych w Serwisie
  b) nawiązanie kontaktu z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie tworzenia lub adaptacji projektów architektonicznych, aranżacji wnętrz.
  4) Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług udostępnianych w Serwisie, w tym zawiera Umowy Sprzedaży;
  5) Konsument –osoba fizyczna dokonująca z e-cubatura.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  6) Usługi elektroniczne- usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);
  7) Formularz zamówienia – dokument elektroniczny umożliwiający złożenie zamówienia;
  8) Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny umożliwiający utworzenie Konta;
  9) Konto – Usługa elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym e-cubatura.pl, w którym gromadzone są dane podane w czasie rejestracji oraz korzystania z Konta, w tym informacje o złożonych zamówieniach; do powstania Konta konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego; Konto oznaczone jest unikalnymi: nazwą (loginem) i hasłem podanymi przez Klienta;
  10) Projekt- projekt architektoniczno– budowlany w rozumieniu obowiązujących przepisów.
  11) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Projektu zawierana między Klientem a e-cubatura.pl za pośrednictwem Serwisu
  12) Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.)
  13) Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827)

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. E-cubatura.pl za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące rodzaje usług:
  1) usługi elektroniczne takie jak: Konto, Formularz Rejestracyjny, Formularz Zamówienia
  2) sprzedaż lub pośrednictwo w sprzedaży Projektów
  3) reklama partnerów Serwisu (banery, artykuły sponsorowane, wizytówki itp.)
  4) pośrednictwo w kontaktach z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie tworzenia lub adaptacji projektów architektonicznych lub aranżacji wnętrz
  5) odpłatna i nieodpłatna dystrybucja materiałów drukowanych (katalogi, poradniki itp.)

 1. Klienci przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed złożeniem zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania.

Dział III. Warunki świadczenia Usług elektronicznych

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga:
  1) posiadania standardowego i powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych
  2) posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet
  3) korzystania z dowolnej przeglądarki internetowej z zainstalowaną najnowszą wersją wtyczki Adobe Flash Player
  4) posiadania aktywnego adresu e-mail
  5) akceptacji wykorzystania plików „cookies”
  6) akceptacji regulaminu w przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem strony

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu i zaakceptowania Regulaminu, albo z chwilą założenia Konta.

 2. Usługi mogą być świadczone:
  a) bezpłatnie – np. zarejestrowanie Konta, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia (nie dotyczy obowiązku płatności z tytułu zawarcia Umowy sprzedaży przy pomocy Formularza zamówienia),
  b) odpłatnie- usługi oznaczone wyraźnie w Serwisie ze wskazaniem ceny; wymagają akceptacji obowiązku płatności przed rozpoczęciem ich świadczenia.

 1. Usługi mogą mieć charakter:
  a) jednorazowy- np. Formularz Zamówienia i Formularz Rejestracji;
  b) okresowy, świadczone przez czas nieoznaczony – np. usług Konto, lub oznaczony

 1. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron:
  a) dotycząca usług bezpłatnych- w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
  b) dotycząca usług odpłatnych- z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  c) usługa Konto - w każdym czasie poprzez usunięcie Konta, na skutek wysłania żądania do e-cubatura.pl pisemnie na adres wskazany w Dziale I lub mailowo na adres: biuro@e-cubatura.pl

 1. E-cubatura.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia tych usług jeżeli Klient:
  1) narusza istotne postanowienia Regulaminu, w szczególności – podszywa się pod inną osobę lub podaje podczas rejestracji lub zamówień nieprawdziwe dane osobowe;
  2) ponownie wykorzystuje Serwis niezgodnie z jego przeznaczeniem,

 1. Klient wypełniając Formularz rejestracyjny lub Formularz zamówienia oświadcza, że:
  1) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych, Umowy sprzedaży lub innej, jeżeli Serwis umożliwia ich zawarcie,
  3) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

 1. E-cubatura.pl za pośrednictwem niniejszego Regulaminu informuje Klienta o zagrożeniach występujących w sieci Internet, w szczególności możliwości wystąpienia włamań do systemu informatycznego lub jego zainfekowania wirusami, przejęcia haseł przez osoby trzecie. E-cubatura.pl przestrzega przed udostępnianiem przez Klienta jego hasła i loginu do Serwisu osobom trzecim. Klient ponosi wyłączoną odpowiedzialność za skutki wynikłe z ujawnienia przez niego loginu i hasła osobom trzecim.

 2. E-cubatura.pl i Klient zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z usług świadczonych za jego pośrednictwem.

DZIAŁ IV. Zamówienia. Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia przez Klienta :
  1) poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, po uprzedniej rejestracji Konta lub bez jego założenia
  2) mailowo – pod adresem e-mail: biuro@e-cubatura.pl
  3) telefonicznie- pod numerem telefonu: 52 307 60 67

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wskazanie przez Klienta:
  1) imienia i nazwiska lub nazwy
  2) adresu zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, miejscowość poczty)
  3) adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
  4) numeru NIP (w przypadku Przedsiębiorców)
  5) danych kontaktowych: adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie)
  6) zamówionej usługi lub Projektu z oznaczeniem ich rodzaju oraz ilości
  7) wybranego sposobu dostawy
  8) wybranego sposobu płatności

 1. W przypadku podania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 przy rejestracji Konta, Klient podaje je ponownie składając zamówienie, jeżeli są one inne niż podane przy rejestracji.

 2. Ewentualne wątpliwości bądź pytania można zgłaszać od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 pod adresem e-mail: biuro@e-cubatura.pl lub nr tel. 52 307 60 67. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient wg taryfy wybranego przez siebie operatora.

 3. Złożenie zamówienia następuje z chwilą jego potwierdzenia przez Klienta w odpowiednim punkcie Formularza zamówienia lub potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail przez e-cubatura.pl. Potwierdzenie otrzymania wiadomości e-mail nie jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 4. Klient składając zamówienie potwierdza, że ma świadomość, iż wiąże się ono z obowiązkiem zapłaty.

 5. Prezentowane w Serwisie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Projektach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu Projektu. Umowa sprzedaży jest zawarta dopiero z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia przez e-cubatura.pl na podany przez Klienta adres e-mail.

 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Projektów. Zamówienia takie realizowane będą według kolejności ich składania, do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub inne dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

 8. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Realizacja zamówienia następuje zazwyczaj w terminie 2- 3 dni roboczych, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia zamówienia (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub od potwierdzenia płatności na koncie e-cubatura.pl (przedpłata).

 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

 10. Opis zawierający informacje na temat Projektów, w tym dotyczące:
  1) ich głównych cech
  2) łącznej ceny z uwzględnieniem podatków lub sposobu ich obliczenia
  3) producenta lub importera, w tym twórcy Projektu (biura architektonicznego/ projektowego oraz architektów / projektantów)
  4) znaku bezpieczeństwa i znaku zgodności jeżeli są wymagane
  5) dopuszczenia Projektu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
  6) opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe
  7) innych kosztów zamieszczony jest na stronie internetowej Serwisu lub w niniejszym Regulaminie.

 1. Jeżeli co innego nie wynika wyraźnie z informacji o Projekcie prezentowanej w Serwisie :
  1) odpowiedni dobór gotowego Projektu do planowanej inwestycji obciąża Klienta; E-cubatura.pl świadczy usługi doradcze (w cenie Projektu lub za odrębnym wynagrodzeniem) tylko, jeżeli zostało to wyraźnie wskazane przy opisie Projektu
  2) zakres dokumentacji wchodzącej w skład Projektu opisany jest przy danym Projekcie lub w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu
  3) zakres praw autorskich przenoszonych na Klienta obejmuje licencję niewyłączną uprawniającą do zastosowania Projektu do jednej budowy i nie obejmuje w szczególności świadczenia usług nadzoru autorskiego ani też nabycia praw zależnych do Projektu
  4) do Projektu, jeżeli zostanie to wyraźnie wskazane, mogą być dołączane inne dokumenty lub informacje (wizualizacje, projekty aranżacji, fotografie, informacje nt. szacunkowych kosztów budowy, opis technologii budowy itp.)

 1. E-cubatura.pl na odrębne zamówienie Klienta pośredniczy w kontaktach pomiędzy Klientem a podmiotami, świadczącymi usługi w zakresie tworzenia lub adaptacji projektów architektonicznych lub aranżacji wnętrz a także umożliwia zamówienie Projektów dostosowanych do indywidualnych wytycznych i potrzeb Klienta; Projekt taki traktowany jest jako Projekt wytworzony według zindywidualizowanych potrzeb Klienta.

DZIAŁ V. Ceny Towarów i płatność. Dostawa

 1. Wszystkie ceny są zamieszczone w Serwisie przy danym Projekcie, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena podana przy Projekcie jest wiążąca i ostateczna w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 2. Podana cena nie uwzględnia kosztów dostawy. Koszty dostawy pokrywa Klient, w wysokości określonej w zależności od wybranego sposobu dostawy w zakładce Serwisu pn. „Dostawa”.

 3. O łącznej cenie Projektu wraz z podatkami, kosztach dostawy oraz o innych kosztach Klient jest informowany składając zamówienie.

 4. E-cubatura.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych Projektów, wprowadzania i wycofywania poszczególnych Projektów ze sprzedaży, organizacji akcji promocyjnych. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie takich zmian.

 5. E-cubatura.pl udostępnia następujące formy zapłaty:
  1) gotówką w momencie dostarczenia zamówienia („za pobraniem”)
  2) przelewem na rachunek bankowy e-cubatura.pl (przedpłata) z podaniem numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska lub nazwy Klienta

 1. Projekty z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie w formie przedpłaty.

 2. Klient składając zamówienie wybiera formę dostawy:
  1) za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta
  2) za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta
  3) odbiór osobisty w siedzibie e-cubatura.pl – po uprzednim uzgodnieniu terminu i formy przekazania zamówienia. Terminy dostawy podane są w zakładce Dostawa na stronie Internetowej Serwisu, są to terminy deklarowane przez pocztę lub firmę kurierską, liczone od daty wysyłki zamówienia.

 1. Najpóźniej w chwili dostarczenia Projektu, e-cubatura.pl dostarczy Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, obejmujące co najmniej informacje, o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta

DZIAŁ VI. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację, gdy usługi przewidziane w Regulaminie są realizowane nieprawidłowo, w tym niezgodnie z Regulaminem.

 2. Reklamację można złożyć mailowo na adres: biuro@e-cubatura.pl lub na piśmie na adres e-cubatura.pl podany w Dziale I niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu i datę zdarzenia oraz oznaczenie Klient.

 3. Reklamację można złożyć w ciągu 2 lat od daty zrealizowania usługi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie reklamacji przed jego upływem.

 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie e-cubatura.pl nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

 5. Projekty dostarczane Klientowi winny być wolne od wad. W przypadku stwierdzenia wady Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na piśmie (na adres e-cubatura.pl wskazany w Dziale I Regulaminu) lub mailowo na adres: biuro@ e-cubatura.pl. Reklamację można złożyć w przypadku stwierdzenia wady Projektu w ciągu 2 lat od daty jego wydania. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli e-cubatura.pl wadę podstępnie zataił.

 6. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien odesłać Projekt na adres: biuro@ e-cubatura.pl. Koszty wysyłki w przypadku zasadności reklamacji są zwracane Klientowi.

 7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez e-cubatura.pl przesyłki z reklamowanym Projektem. E-cubatura.pl powiadomi Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego i sposobie dalszego postępowania- pisemnie na adres wskazany przez Klienta w chwili złożenia reklamacji lub zamówienia, albo mailowo na adres e-mail wskazany przez Klienta lub użyty do złożenia reklamacji.

DZIAŁ VII. Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego Konsumentem

 1. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami postanowienia niniejszego działu nie mają zastosowania.

 2. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia mu Projektu, składając oświadczenie jednoznacznie wskazujące na zamiar odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania pod Regulaminem lub jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Oświadczenie powinno być wysłane na piśmie na adres: 85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 1 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@ e-cubatura.pl. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, e-cubatura.pl niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 3. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy umowa jest uważana za niezawartą a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec e-cubatura.pl. Jeżeli Klient złoży takie oświadczenie zanim dojdzie do przyjęcia jego oferty- oferta przestaje wiązać.

 4. Klient zwraca Projekt w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Projektu przed jego upływem. Zwrócony Projekt powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu. Zwracany Projekt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem w trakcie transportu. W razie zwrotu Projektu, Klient traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części i w jakimkolwiek zakresie.

 5. Koszty odesłania Projektu ponosi Klient, jednak w przypadku skutecznego odstąpienia Klientowi zwraca się zapłaconą cenę za Projekt oraz koszty wysyłki do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Projektu jaki zaoferowano przy danym zamówieniu. Zwrot nastąpi niezwłocznie, najpóźniej 14 dni od dnia odstąpienia, przelewem na rachunek wskazany przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie wybierze inną formę zwrotu płatności.

 6. E-cubatura.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Projektu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania- zależnie co nastąpi wcześniej.

 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

DZIAŁ VIII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Zakładając Konto, składając zamówienie lub podając dane osobowe w Serwisie w innej formie Klient wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Serwisu oraz na ich przetwarzanie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie w każdym przypadku są dobrowolne, jednak ze względu na charakter poszczególnych usług, niepodanie danych może oznaczać brak możliwości skorzystania z usługi (w tym złożenia zamówienia). W szczególności bez podania danych wymienionych w dziale IV ust. 3 Regulaminu nie może zostać zrealizowane zamówienie.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2014r., 1182 ze zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. E-cubatura.pl oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych, w szczególności opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024)

 3. Administratorem danych osobowych jest e-cubatura.pl, który przetwarza je tylko na potrzeby realizacji świadczonych usług (np. rejestracji Konta) lub zawartej Umowy sprzedaży (obsługi zamówień, dostawy Projektów, obsługi płatności i reklamacji, dochodzenia roszczeń). Dane osobowe mogą być przetwarzane również w związku z korespondencją e-mailową, a także dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu.

 4. Za odrębną, uprzednią zgodą Klienta, wyrażaną poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w Formularzu Rejestracyjnym lub zamówieniu– e-cubatura.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta dla potrzeb marketingowych, w tym w celu przesyłania bez jakiejkolwiek odpłatności ze strony Klienta materiałów reklamowo – promocyjnych, biuletynów handlowych, tzw. newslettera itp. Zgoda może być w każdym czasie wycofana bez podania przyczyny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@ e-cubatura.pl lub pisemnie na adres e-cubatura.pl.

 5. Dane dostarczane przez Klientów nie są udostępniane osobom trzecim, w szczególności innym Klientom lub innym przedsiębiorcom w celach marketingowych lub handlowych. Nie dotyczy to przetwarzania anonimowych danych o charakterze statystycznym celem badań marketingowych lub usprawnienia funkcjonalności Serwisu.

 6. W zależności od rodzaju świadczonej usługi, e-cubatura.pl może zbierać i przetwarzać następujące dane:
  1) imię i nazwisko
  2) adres zamieszkania
  3) adres dostawy
  4) adres do korespondencji
  5) adres e-mail
  6) numer telefonu
  7) adres IP
  8) NIP

 1. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. E-cubatura.pl wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych

 2. Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

 3. E-cubatura.pl może ujawnić dane osobowe Klientów jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 4. E-cubatura.pl wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl

DZIAŁ IX. Zmiany Regulaminu

 1. E-cubatura.pl może zmienić Regulaminu, informując Klientów o planowanych zmianach najpóźniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez wysyłanie wiadomości na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz umieszczenie informacji w sposób czytelny na stronie internetowej Serwisu.

 2. W przypadku braku akceptacji dla wprowadzonych zmian Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o zmianach. Nierozwiązanie umowy w tym terminie uważa się za zaakceptowanie zmian. Oświadczenie o rozwiązaniu winno być złożone e-cubatura.pl drogą mailową lub na piśmie. W takim przypadku Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte.

 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia zmian w życie, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych.

DZIAŁ X. Zastrzeżenia

 1. E-cubatura.pl dokłada wszelkich starań, aby Serwis oraz usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże nie odpowiada on za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich, za których działania e-cubatura.pl nie ponosi odpowiedzialności.

 2. E-cubatura.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność danych dotyczących Projektów prezentowanych w Serwisie oraz ich zgodność z przedstawionymi zdjęciami/wizualizacjami. Niektóre prezentowane Projekty mogą jednak okazać się nieaktualne, a rzeczywisty wygląd Projektów lub wizualizacji może z przyczyn technicznych (np. właściwości urządzenia, na którym są one wyświetlane przez Klienta) nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie Serwisu.

 3. E-cubatura.pl nie odpowiada za skutki korzystania z Serwisu przez osoby nieupoważnione, którym Klienta udostępnił login lub hasło do Konta, albo które uzyskały do nich dostęp w sposób nielegalny, jeżeli e-cubatura.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich działania i należycie zabezpieczył funkcjonowanie Serwisu przed dostępem osób nieuprawnionych.

 4. E-cubatura.pl w związku ze świadczeniem usług lub zawieraniem Umów sprzedaży udostępnia Klientowi treści chronione prawem autorskim. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego.

DZIAŁ XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do Konsumentów - Ustawy o prawach konsumenta. Językiem porozumiewania się Stron jest język polski.

 2. Regulamin nie wyłącza i nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Konsument nie może w szczególności zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. W razie sprzeczności Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami przyznającymi Konsumentom szersze uprawnienia - stosuje się te przepisy. Ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów pomiędzy e-cubatura.pl a Klientem w tym- wynikających z Umów sprzedaży:
  1) jeżeli Klient nie jest Konsumentem- jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla e-cubatura.pl;
  2) jeżeli Klient jest Konsumentem- jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest co do zasady- sąd właściwy z uwagi na siedzibę lub miejsce zamieszkania pozwanego (w przypadku e-cubatura.pl - Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy w Bydgoszczy).

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Załącznik nr 1- zakres dokumentacji wchodzącej w skład Projektów
Załącznik nr 2 - wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
Załącznik nr 4 – formularz reklamacji